Dừng thủ tục hải quan kho xăng dầu chưa có thiết bị đo bồn bể tự động từ 10/8

Đây là nội dung quan trọng vừa được Tổng cục Hải quan thông báo liên quan đến việc triển khai quy định tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP.

#hungthinh